MRPiPS: wsparcie finansowe dla przedsiębiorców ochroniło kilka milionów miejsc pracy

MRPiPS: wsparcie finansowe dla przedsiębiorców ochroniło kilka milionów miejsc pracy

Tarcza antykryzysowa zapewnia wsparcie dla przedsiębiorców i środki na ochronę miejsc pracy. To już 100 mld zł, które trafiło do przedsiębiorców, dzięki czemu uratowano 5 milionów miejsc pracy. Firmy mogą liczyć na pomoc w postaci m.in. dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników czy umarzalne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. O poszczególnych narzędziach tarczy opowiadali eksperci z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na kolejnym webinarium z cyklu „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”.

Serię wideokonferencji edukacyjnych dla osób prowadzących działalność gospodarczą organizuje resort rozwoju we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dofinansowanie z środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Jednym z instrumentów tarczy antykryzysowej, który ma chronić miejsca pracy jest możliwość uzyskania dofinasowania do wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Mogą się o nie ubiegać przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz – po najnowszych zmianach w przepisach – również m.in. spółki wodne, samorządowe, instytucje kultury czy kościelne osoby prawne.

Aby otrzymać dofinansowanie należy wykazać, że nastąpił spadek obrotów gospodarczych rozumiany jako zmniejszenie się sprzedaży i usług (w ujęciu ilościowym lub wartościowym).

Obliczając spadek obrotów można skorzystać z dwóch możliwości:

  • liczyć go jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego – wówczas spadek obrotów nie może być mniejszy niż 15 proc. Warto dodaćże za miesiąc uważa się także 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych.
  • liczyć go jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego – wtedy spadek nie może być niższy niż 25 proc.

W dniu złożenia wniosku nie można też mieć żadnych zaległości w opłacaniu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy – do końca trzeciego kwartału 2019 r. Ponadto nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości firmy.

Dofinansowanie przysługuje do wynagrodzeń pracowników objętych w drodze porozumienia z pracodawcą przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Porozumienie pracodawca zawiera z organizacją związkową albo z przedstawicielami pracowników. Dofinansowania nie będzie można uzyskać dla pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Wysokość dofinansowania z środków FGŚP

Dla pracowników objętych przestojem ekonomicznym dofinansowanie wynosi 50 proc. minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy – obecnie jest maksymalnie 1 533,09 zł brutto.

Dla zatrudnionych mających obniżony wymiar czasu pracy dopłata to połowa ich wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia plus składki na ZUS – czyli maksymalnie 2 514,97 zł brutto. „Mam nadzieję, że dzięki temu dofinansowaniu uda się ochronić miejsca pracy i zatrzymać tych pracowników, którzy mają już doświadczenie” – podsumował Paweł Ges z Departamentu Funduszy MRPiPS.

Wsparcie z środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego

„Rządowi bardzo zależy, aby miejsca pracy były utrzymane i przedsiębiorcy mogli przetrwać ten najtrudniejszy okres związany z epidemią” – mówił Mirosław Przewoźnik, zastępca dyrektora Departamentu Rynku Pracy w MRPiPS. „Mam nadzieję, że rządowe wsparcie pozwoli przedsiębiorcom, po tym trudnym okresie, na rozpędzenie własnych biznesów i utrzymanie zatrudnienia.

Justyna Majewska-Łoza z Departamentu Rynku Pracy przedstawiła zawarte w tarczy wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Jest to również dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na ZUS. Aby z niego skorzystać przedstawiciele sektora MŚP (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców) muszą wykazać spadek obrotów. Ten instrument działa od 1 kwietnia.

Kiedy spadek obrotów wyniesie co najmniej 30 proc., wysokość dofinansowania stanowi sumę 50 proc. wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem wraz ze składkami na ZUS, jednak nie więcej niż połowę kwoty minimalnej płacy, powiększonej o te składki. Przy spadku o co najmniej 50 proc. – analogicznie 70 proc. sumy płac i nie więcej niż 70 minimalnego wynagrodzenia, a obniżenie się obrotów o co najmniej 80 proc. – 90 proc. i nie więcej 90 proc. najniższej płacy.

Istnieje też możliwość ubiegania się o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną i niezatrudniającego pracowników. Jak wyjaśniła Natalia Karska-Kokot z Departamentu Rynku Pracy MRPiPS, gdy obroty obniżyły się o co najmniej 30 proc. – dofinansowanie przyznawane jest w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia; o przynajmniej 50 proc. – 70 proc. najniższej płacy, a przy największym spadku o co najmniej 80 proc. – 90 proc.

Przedsiębiorca, który otrzymał dotację, jest zobowiązany do prowadzenia firmy przez okres, na który została ona przyznana.

Wszystkie omówione rodzaje dofinansowania przyznawane są na okres nie dłuższy niż trzy miesiące i wypłacane co miesiąc. Wnioski o ich przyznanie przedsiębiorcy mogą składać do powiatowego urzędu pracy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora urzędu pracy. Można to zrobić poprzez formularz dostępny na stronie www.praca.gov.pl, wysłać pocztą lub dostarczyć bezpośrednio do urzędu pracy.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców z Funduszu Pracy

Ogromnym zainteresowaniem mikroprzedsiębiorców cieszy się przygotowana dla nich pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. „To jeden z najpopularniejszych instrumentów tarczy antykryzysowej” – mówi Agnieszka Majcher-Teleon z Departamentu Rynku Pracy MRPiPS.

Aby z niej skorzystać należy mieć status mikroprzedsiębiorcy, prowadzić działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r. oraz figurować w rejestrze przedsiębiorców (w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku osób fizycznych lub w rejestrze przedsiębiorców KRS w przypadku spółek).

Wielką zaletą tej formy wsparcia jest to, że pożyczka może zostać umorzona w całości, jeśli przedsiębiorca będzie prowadził aktywnie działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

„Ta pożyczka może być udzielona tylko raz” – zaznaczyła Majcher-Teleon. „Jest też niezależna od innych instrumentów, można więc też starać się o inne dofinansowanie” – uzupełniła.

Przedsiębiorcy mogą wydatkować te pieniądze w dowolny sposób, jeśli tylko ma to związek z bieżącą działalnością firmy – czyli np. wykluczone są inwestycje. Jak podkreślają eksperci resortu pracy, przy umarzaniu pożyczki nie będzie konieczności przedstawiania rachunków z wydatków. Takie dokumenty należy jednak zachować w razie ewentualnej kontroli.

Cykl „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”

W ramach cyklu „Tarcza antykryzysowa dla biznesu” kilka razy w tygodniu odbywają się bezpłatne webinaria poświęcone rozwiązaniom mającym przeciwdziałać gospodarczym skutkom epidemii COVID-19.

Partnerami cyklu „Tarcza antykryzysowa dla biznesu” są Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju, Urząd Zamówień Publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Źródło: Centrum prasowe PAP