Niniejszy serwis internetowy został zaprojektowany przez Entera Studio tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność stron internetowych. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami. Niniejsza deklaracja dotyczy momentu wdrożenia serwisu.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
HTML 5
WCAG 2.0 (poziom AA)
WCAG 2.1 (poziom AA)

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis przedsiebiorcy.piaseczno.eu spełnia wymagania zawarte w akcie prawnym „Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych” z dnia 4 kwietnia 2019 r. Ustawa ta, która zastąpiła wcześniej obowiązujące „Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”, wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ona przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA. Rozporządzenie z 12 kwietnia 2012 r. jako punkt odniesienia przyjmowało wcześniejszą wersję specyfikacji WCAG 2.0. Serwis przedsiebiorcy.piaseczno.eu spełnia wymagania obydwu specyfikacji.

Serwis przedsiebiorcy.piaseczno.eu spełnia także zapisy dokumentów:

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
 • Inicjatywa i2010
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ
Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. VoiceOver, Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje szczegółowe dotyczące dostępności strony

Język stron serwisu jest prawidłowo określony w kodzie strony,
Tytuły stron – prawidłowo osadzone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec.
W całym serwisie zadbano o konsekwentną nawigację
Zagwarantowana jest możliwość pominięcia bloków
Nagłówki są prawidłowo zagnieżdżone w całym serwisie.
Listy są prawidłowo użyte w całym serwisie.
Wszystkie Formularze zostały prawidłowo zbudowane i opisane
Linki są prawidłowo opisane tak by informowały o swoim celu także poza kontekstem
Linki graficzne – prawidłowo wdrożone w całym serwisie dzięki zastosowaniu linków blokowych i ustawieniu pustych tekstów alternatywnych.
Nawigacja jest spójna i logiczna w całym serwisie.
Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
Fokus oraz tabindex – każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.
W całym serwisie zastosowany jest kontrast wymagany standardami WCAG 2.0 i WCAG 2.1 na poziomie AA
Rozdzielenie struktury i wyglądu – strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS. Brak błędów składniowych HTML.
Odtwarzacze video dostosowane są dla osób korzystających wyłącznie z klawiatury
Wszystkie elementy graficzne mają zrozumiały tekst alternatywny lub możliwość ustawienia takiego tekstu przez redaktora.
Wszystkie strony powinny mieć możliwość stosowania nagłówków w prawidłowej hierarchii.
Serwis nie jest zbudowany na bazie tabel, traktowanych jako element konstrukcji layoutu.
Wszelkie mechanizmy nawigacyjne „grupy odnośników” są przedstawione za pomocą list nieuporządkowanych.
Kolejność nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML jest logiczna i intuicyjna.
Architektura informacji jest logiczna, przejrzysta, spójna i przewidywalna.
Elementy nawigacyjne oraz komunikaty nie polegają tylko na charakterystykach zmysłowych jak np.: kształtu, lokalizacji wizualnej lub miejsca czy dźwięku.
Odnośniki zamieszczone treściach artykułów odróżniają się od pozostałego tekstu nie tylko kolorem, ale i dodatkowym wyróżnieniem np. podkreśleniem.
Po wczytaniu strony www nie jest od razu odtwarzany dźwięk.
Kontrast treści w stosunku do tła wynosi co najmniej 4,5:1.
Serwis posiada wersję kontrastową posiadającą taką samą zawartość i funkcjonalność co wersja graficzna.
Serwis jest prawidłowo wyświetlany w systemowym trybie wysokiego kontrastu (system Microsoft Windows, przeglądarka Internet Explorer).
Typografia tekstów i kontrasty są zaprojektowane pod kątem czytelności.
Po powiększeniu w przeglądarce rozmiaru czcionki do 200% nie następuje utrata zawartości lub funkcjonalności serwisu.
Treści nie są przedstawione jedynie za pomocą grafiki, jeśli ta sama prezentacja wizualna może być zaprezentowana jedynie przy użyciu tekstu. Wyjątkiem jest tekst, który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu.
Fokus jest widoczny, wzmocniony i spełnia minimalne wymagania kontrastu.
Wszystkie informacje, które są automatycznie przesuwane i widoczne dłużej niż 5 sekund lub automatycznie się aktualizują posiadają mechanizm, który pozwala na ich zatrzymanie lub ukrycie.
Odnośniki będące częścią nawigacji jak np. rozwinięcia artykułów („więcej”, „czytaj więcej”) są uzupełnione tak, aby były zrozumiałe i jednoznacznie informowały użytkownika, dokąd go zaprowadzą lub jaką akcję wykona.
Poza standardową nawigacją zapewniona są przynajmniej dwa sposoby odnalezienia informacji jak np. mapa strony i wyszukiwarka.
Zdefiniowany jest główny język dokumentu adekwatny do wersji językowej. Mechanizm edycji treści ma możliwość definiowania języka dla poszczególnych treści zamieszczonych na podstronach (atrybut lang).
W całym serwisie mechanizmy, które powodują przy zmianie ustawień jakiegokolwiek komponentu interfejsu użytkownika, automatyczną zmianę kontekstu.
Serwis zawiera mechanizm ostrzegający o otwieraniu się wybranych stron w nowym oknie.
Wszystkie pola formularzy są opatrzone etykietami. Etykiety jednoznacznie informują o błędach lub sukcesie po ich wypełnieniu. W przypadku wystąpienia błędów system sugeruje jego rozwiązanie.
W serwisie nie stosuje się rozwiązań weryfikujących i zabezpieczających opartych na mechanizmie CAPTCHA
Zapewniona jest całkowita zgodność ze standardami HTML i CSS całego serwisu (zarówno szablonów, jak i kodu generowanego z edytora treści, w którym pracuje redaktor).
Serwis może zawierać technologie wymienione w dokumencie WCAG 2.0 jako wspierające dostępność, a w dokumencie WCAG 2.1 standaryzowane takie jak np.: Java Script, PDF, ARIA.
W serwisie zastosowano wytyczne odnośnie strony kontrastowej przygotowanej na potrzeby osób niepełnosprawnych (np. czarne tło, żółte i białe litery).
Wszystkie teksty w alternatywnej wersji kolorystycznej mają prawidłowy kontrast
Odnośniki, które w wersji normalnej mają dobry kontrast tekstu do tła są zachowane w wersji kontrastowej
Przycisk przełączenia na wersję kontrastową jest dobrze widoczny
W wersji kontrastowej dobrze widoczny jest przycisk powrotu do pierwotnej kolorystyki.
Serwis ma możliwość powiększania czcionki, przy czym:

 • Przycisk powiększenia zmienia nie tylko tekst artykułu, ale również wielkość tekstu nawigacji i innych bloków treści strony
 • Powiększenie działa w obrębie wszystkich podstron
 • Przyciski powiększenia są widoczne
 • Przyciski powiększenia są dostępne z poziomu klawiatury.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Kasprzycki (Koordynator ds. dostępności), kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 7017 682 lub 517 01 44 80 oraz mailowo krzysztof.kasprzycki@piaseczno.eu Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon: 800676676
www.rpo.gov.pl

Informacja o dostępności architektonicznej

Budynek: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno – budynek główny, ulica Kościuszki 5

 • Do budynku prowadzi główne wejście od strony ulicy Kościuszki (od Skweru Kisiela).
 • W budynku znajduje się punkt informacyjny oraz kancelaria obsługująca korespondencję wszystkich wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
 • W budynku głównym nie prowadzi się bezpośredniej obsługi interesantów spraw z zakresu następujących komórek znajdujących się w innych lokalizacjach, Biura Promocji i Kultury, Referatu Innowacji Miejskich – karta mieszkańca, Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Gospodarki Odpadami, Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Wydziału Inwestycji, Wydziału Świadczeń Społecznych, Urzędu Stanu Cywilnego, Referatu Zamówień Publicznych.
 • Do budynku można dojść ulicą Kościuszki (od strony centrum miasta i od strony skrzyżowania z ulicy Sienkiewicza) oraz poprzez parking przy ulicy Zgody a także poprzez parking od strony Parku Miejskiego. Czterokondygnacyjny budynek, jasny budynek widoczny jest z daleka.
 • Wejście główne posiada schody oraz podjazd o niskim stopniu nachylenia, umożliwiający wjazd i wejście osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • w pobliżu wejścia wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, oznaczonych kolorem niebieskim oraz oznakowaniem pionowym, dodatkowo w odległości około 180 metrów od głównego wejścia na parkingu miejskim pomiędzy ulicą Świętojańską a ulicą Zgoda znajdują się dodatkowo cztery miejsca.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się około 150 metrów od wejścia do budynku głównego, pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno a parkingiem przy ulicy Zgody, tuż obok drogerii Hebe a Bistro Pilarscy)
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku są częściowo oznaczenia brajla – winda, nie ma ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.
 • można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku można skorzystać z tłumacza jeżyka migowego oraz języka angielskiego.
 • kancelaria urzędu, punkt informacyjny oraz sala obsługi spraw dotyczących dowodów osobistych dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi,
 • w pozostałych sprawach w razie potrzeby lub na życzenie interesanta pracownicy merytoryczni są wzywani przez punkt informacyjny lub kancelarię do obsługi interesanta na parterze budynku.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Budynek: Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie – filia Urzędu: Wydział Ochrony Środowiska oraz Wydział Gospodarki Odpadami przy ulicy Świętojańskiej 5A w Piasecznie

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy Świętojańskiej – wejście poprzez otwartą bramę wjazdową i dziedziniec.
 • Na terenie zewnętrznym obiektu nie ma oznaczeń ciągów żebrowanych i gruzowanych dla osób niewidzących i słabowidzących.
 • Wejście główne nie posiada progów ani schodów.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • w pobliżu wejścia wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych tuż przy wejściu,
 • Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się sala obsługi interesantów.
 • Sala obsługi interesantów dostoswana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Budynek posiada windy z dostępem każdej kondygnacji.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się tuż po prawej stronie po wejściu do budynku,
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do filii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Budynek: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno – Wydział Referat Innowacji Miejskich, ulica Puławska 5

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy Puławskiej – wejście poprzez ogólnodostępną furtkę
 • Przy furtce znajduje się próg w wysokości około 1,5 centymetra
 • Przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się próg w wysokości około dziesięciu centymetrów wraz z pochylnią o łagodnym stopniu nachylenia,
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Sala obsługi Karty Mieszkańca znajduj się na parterze.
 • Najbliższa toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się około 490 metrów od wejścia do budynku głównego, pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno a parkingiem przy ulicy Zgody, tuż obok drogerii Hebe a Bistro Pilarscy)
 • Przed budynkiem nie znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.

Budynek: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno – Biuro Strefy Płatnego Parkowania, ulica Sierakowskiego 1

 • Do budynku prowadzi jedno wejście – od ulicy Sierakowskiego.
 • Budynek Biura to niewielki, parterowy pawilon, pomiędzy ulicą Sierakowskiego a parkingiem miejskim; biuro znajduje się w środkowej części pawilonu pomiędzy dwoma punktami gastronomicznymi.
 • Wejście ma niewielki stopień.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Budynek nie zapewnia dostępu dla osób na wózkach.
 • Najbliższa toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się około 15 metrów od wejścia do budynku głównego, pomiędzy pawilonem a drogerią Hebe.
 • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu pomiędzy ulicą Zgody a Sierakowskiego, najbliższe cztery miejsca znajdują się 25 metrów w linii prostej od wejścia do Biura.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.

Budynek: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno – Biuro Promocji i Kultury, ulica Sierakowskiego 11

 • Do budynku prowadzi jedno wejście, z boku budynku – wejście poprzez ogólnodostępną furtkę, od ulicy Sierakowskiego, furtką znajdującą się tuż po lewej stronie budynku.
 • Budynek to zabytkowy, wolnostojący obiekt zlokalizowany w centrum miasta, tuż przy Skwerze Kisiela i głównym budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Zabytkowa fasada wyróżnia się spośród innych budynków w okolicy.
 • Wejście do budynku ma stopień.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W razie potrzeby lub na życzenie interesanta pracownicy merytoryczni są wzywani przez punkt informacyjny lub kancelarię w głównym budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (oddalonego o około 20 metrów) do obsługi interesanta na parterze budynku lub po umówieniu telefonicznym w przedsionku budynku – telefon 22 70 17 650.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Budynek nie ma dostępu dla osób na wózkach.
 • Biuro znajduje się na 1 piętrze budynku.
 • Budynek nie posiada windy.
 • W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu miejskim około 25 metrów od wejścia do Biura.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.

Budynek: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno – Wydział Polityki Mieszkaniowej, Wydział Świadczeń Społecznych, Urząd Stanu Cywilnego, Referat Zamówień Publicznych, Wydział Inwestycji, ulica Warszawska 1 

 • Do budynku prowadzi główne wejście od strony ulicy Warszawskiej.
 • Do budynku można dojść ulicą Chyliczkowską (od strony centrum miasta i od strony skrzyżowania z ul. Puławską) oraz Plac Piłsudskiego, z którym budynek sąsiaduje od strony południowej. Dwukondygnacyjny budynek znajduje się na odcinku ulicy Warszawskiej pomiędzy Chyliczkowską a Placem Piłsudskiego.
 • Wejście główne znajduje się pomiędzy punktami usługowymi.
 • Wejście główne nie posiada schodów ani progów.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • w pobliżu wejścia nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, najbliższe miejsca znajdują się w odległości około 260 metrów od głównego wejścia na parkingu miejskim pomiędzy ulicą Świętojańską a ulicą Zgoda.
 • Budynek posiada windę.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku na parterze, po prawej stronie sali obsługi interesantów.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie można skorzystać z tłumacza jeżyka migowego oraz języka angielskiego.
 • Sala obsługi interesanta znajduje się na parterze
 • Sala obsługi interesanta dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • W razie potrzeby lub na życzenie interesanta pracownicy merytoryczni są wzywani przez punkt informacyjny lub kancelarię do obsługi interesanta na parterze budynku.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje przygotowano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.